Газета «Взгляд» принимает блочные, строчные объявления о покупке и продаже движимого и недвижимого имущества, и о покупке и продаже автомобилей. Объявления о вакантных должностях, о поиске работы, квартиры и др. Наш адрес: г. Жалалабат, ул. Шопокова 4.(пересечение ул.Чехова) Тел.: (03722) 7-34-84

Адабият

  Күн үп болуп турган, долононун түбүндөгү секиде керимсел желге жонун салып олтурган абышка,   жүз аарчууга кештелеп

Улуу кишиге орун бошотуп берип, орто ченде каздын моюнундай чайпалып, кармоочту өзүм менен ала кетчүдөй, үзө түшчүдөн бетер, өч ала

Канчалаган "жолдор" бизге "багынат"? Канчалаган "жаңы", "жакшы" курулат, - Бирок, кетпейт кулундарың адашып, Анткени, Мекен - жанга

© Copyright 2016 – Рекламно-информационный вестник «ВЗГЛЯД». Все права защищены.
Наверх